Krátkodobé ošetřovné

  • Rubriky příspěvkuRady a tipy
Právě si prohlížíte Krátkodobé ošetřovné

Potřebujete se starat o nemocného člena rodiny nebo o svého potomka, kterému z
nějakého důvodu zavřeli školu? Zákon o nemocenském pojištění v takových případech
umožňuje čerpat dávky krátkodobého nebo dlouhodobého ošetřovného. Krátkodobé
ošetřovné
je dávka ze systému nemocenského pojištění, na kterou máte nárok tehdy,
když jste v zaměstnaneckém poměru (ale ne DPP či DPČ) a zároveň máte nemocenské
pojištění.


Jako zaměstnanec máte tedy nárok na krátkodobé ošetřovné, pokud nemůžete
vykonávat svou práci kvůli ošetřování nemocného člena domácnosti nebo z důvodu
péče o zdravé dítě mladší 10 let
, které nemůže navštěvovat školu nebo dětské zařízení,
protože je zavřené (havárie, epidemie atd.). Ošetřovné vám náleží i tehdy, když je dítěti
nařízena karanténa, nebo když osoba, která se normálně stará o dítě, onemocní.


Krátkodobé ošetřovné mohou čerpat i blízcí příbuzní (v přímé linii, dospělí sourozenci,
manželé, registrovaní partneři či rodiče partnera/manžela), kteří sice nežijí s nemocným ve
stejné domácnosti, ale poskytují mu péči během jeho nemoci. Pokud se dítě rozvedených
rodičů nachází ve společné nebo střídavé péči obou rodičů, každý z nich má nárok na
ošetřovné pro domácnost, ve které dítě právě pobývá. Na ošetřovné ztrácíte nárok tehdy,
pokud jiná osoba na toto dítě pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský
příspěvek
.


Krátkodobé ošetřovné je možné pobírat po dobu maximálně 9 po sobě jdoucích
kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba)
včetně víkendů a svátků. Samoživitel, který má
v péči dítě mladší 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat
ošetřovné až po dobu 16 po sobě jdoucích kalendářních dnů.


Během 9 dnů podpůrčí doby mají rodiče možnost se jednou vystřídat v péči o
nemocného člena rodiny (k tomu použijte formulář Žádost o ošetřovné osoby, která
převzala ošetřování
– ke stažení zde na našich stránkách). K tiskopisu o změně
ošetřující osoby přiložte Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (viz níže), které vystaví
ošetřující lékař. Vše předejte zaměstnavateli a ten dokumenty odevzdá Okresní správě
sociálního zabezpečení.


Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den.
Tento denní vyměřovací základ se stanovuje a redukuje stejným způsobem jako při
výpočtu nemocenského. Příklad: Při průměrném měsíčním příjmu asi 31 000 Kč
dostanete ošetřovné za 9 dnů cca 4 960 Kč. Kalkulačku pro výpočet dávky máte
dostupnou zde nebo si ji můžete stáhnout přímo tady u nás na webu.


TIP: Pokud se musíte starat o nemocného, ale nesplníte podmínky pro nárok na
ošetřovné, máte dle § 191 zákoníku práce nárok na pracovní volno. Jedná se totiž o
zásadní osobní překážku na straně zaměstnance.
Během podpůrčí doby vás zaměstnavatel musí v práci omluvit. Pracovní volno vám
poskytne po celou dobu péče, nikoli pouze po dobu, za kterou obdržíte ošetřovné.
Například pokud musíte o někoho pečovat po dobu 15 dnů, obdržíte ošetřovné pouze za
prvních 9 kalendářních dnů, ale Vaše nepřítomnost v práci je omluvena po celou dobu 15
dnů.

Krátkodobé ošetřovné vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle
sídla zaměstnavatele.


Jak požádat o krátkodobé ošetřovné:


O nutnosti ošetřování rozhodne ošetřující lékař, který vám poskytne formulář Rozhodnutí
o potřebě ošetřování (péče)
. Ten má 2 díly a vy vyplníte I. díl tiskopisu – část B – žádost
o ošetřovné
. Poté ho předáte zaměstnavateli, který doplní další údaje a formulář předá
Okresní správě sociálního zabezpečení. Tím jste o krátkodobé ošetřovné požádali.
Lékař vám ještě na II. díl tiskopisu vyznačí konec potřeby ošetřování (Rozhodnutí o
ukončení potřeby ošetřování
). I tuto část předáte zaměstnavateli a on ji předá OSSZ.
Pokud by mělo ošetřování člena rodiny trvat déle, pak vám lékař vystaví Potvrzení o
trvání potřeby ošetřování.


Okresní správa sociálního zabezpečení vyplácí ošetřovné nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení veškerých potřebných dokumentů ke zpracování výplaty. Výplatu obdržíte buď
bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.


Jestliže vám výplata ošetřovného nepřijde, pak Vám OSSZ zašle rozhodnutí o tom, že
žádost zamítli. V dopise budete mít i uvedené, jakým způsobem se můžete odvolat.